Informacja dla kandydatów na kierowców przystępujących do państwowego egzaminu na prawo jazdy w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Kaliszu w związku z wejściem w życie RODO

W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO − informujemy, że od dnia 25 maja 2018 r. będą Pani/Panu przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem Pani/ Pana danych przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Kaliszu.

Jednocześnie na podstawie art. 14 ust. 1 i 2 RODO informujemy, iż od dnia 25 maja 2018 r. aktualne będą poniższe dane i zasady związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Kaliszu:

I. Administrator danych osobowych

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego
w Kaliszu, przy ul. Braci Niemojowskich 3-5, 62-800 Kalisz.

II. Inspektor Ochrony Danych

Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pan/Pani skontaktować
w sprawach ochrony swoich danych osobowych przez e-mail: iod@word.kalisz.pl lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany w pkt I.

III. Cele i podstawy przetwarzania

Określono cele przetwarzania Pana/Pani danych. Jako administrator będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe:

 1. w celu prawidłowego i niezakłóconego przeprowadzenia państwowego egzamin na prawo jazdy poprzez wywołanie Pana/Pani na podstawie imienia i nazwiska w dniu egzaminu praktycznego na plac manewrowy na podstawie Pana/Pani zgody (podstawa z art. 6 ust. 1 RODO):
  W każdej chwili przysługuje Panu/Pani prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem. Dla celów dowodowych Administrator prosi o wycofywanie zgód drogą pisemną lub elektroniczną. Dane osobowe przetwarzane na podstawie odrębnej zgody będą przechowywane do czasu jej odwołania.
 1. w celu organizacji i przeprowadzenia państwowego egzaminu na prawo jazdy, na podstawie obowiązku z art. 56 ust. 1 i art. 54 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz.U.2017.978 t.j. z dnia 2017.05.18) oraz art. 117 ust. 1 pkt 3) ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U.2017.1260 t.j. z dnia 2017.06.27) – podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
 2. w celu organizacji i przeprowadzenia państwowego egzaminu na prawo jazdy, ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania, które realizujemy w interesie publicznym w ramach powierzonej nam władzy publicznej (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. e RODO);
 3. w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 4. w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu np. w sytuacji postępowania sądowego lub postępowania administracyjnego wskutek odwołania od wyniku egzaminu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

IV. Źródło pochodzenia danych osobowych

Pana/Pani dane osobowe zostały pozyskane na podstawie indywidualnego numeru PKK
z oprogramowania użytkowego stworzonego przez Polską Wytwórnię Papierów Wartościowych S.A. (PWPW) stanowiącego podstawę do działania Systemu Teleinformatycznego PWPW i umożliwiającego obsługę Profilu Kandydatów na Kierowców (PKK).

V. Kategorie przetwarzanych danych osobowych

W ramach realizacji zadań publicznych Administrator przetwarza następujące kategorie Pana/Pani danych osobowych:
Imię, nazwisko, adres zamieszkania, nr PESEL, nr telefonu, adres e-mail, data urodzenia, obywatelstwo, jednostki chorobowe, płeć.

Przetwarzanie danych wrażliwych w postaci Pana/Pani jednostek chorobowych jest niezbędne ze względów związanych z ważnym interesem publicznym (zapewnienie bezpieczeństwa na drogach publicznych) – na podstawie art. 9 ust. 2 pkt g) RODO.

VI. Prawo do sprzeciwu

Ma Pan/Pani prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pana/Pani danych opisanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać Pani/Pana dane w tych celach, chyba że wykażemy, że w stosunku do Pani/Pana danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności lub Pana/Pani dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Dla celów dowodowych Administrator prosi o wnoszenie sprzeciwu drogą pisemną lub elektroniczną.

VII. Okres przechowywania danych

Pani/Pana dane osobowe wynikające z obowiązku realizacji zadania publicznego w postaci organizacji i przeprowadzenia państwowego egzaminu na prawo jazdy będą przechowywane przez okres 50-ciu lat.

VIII. Odbiorcy danych

Dostęp do Pani/Pana danych osobowych będzie przysługiwał wyłącznie tym pracownikom Administratora, którym udzielono stosownego upoważnienia do przetwarzania danych osobowych.

Pani/Pana dane osobowe zostaną ujawnione stosownym organom na podstawie obowiązujących przepisów prawa, celem realizacji ustawowych obowiązków związanych
z organizacją egzaminu oraz uzyskaniem prawa jazdy określonej kategorii tj. następującym organom publicznym uprawnionym do otrzymania Pani/Pana danych na podstawie przepisów prawa:

  • Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego,
  • urzędy miejskie,
  • starostwa powiatowe,
  • ośrodki szkolenia kierowców

Do Pana/Pani danych mogą też mieć dostęp inne organy na podstawie obowiązujących przepisów prawa celem realizacji ich ustawowych obowiązków, a także nasi podwykonawcy (podmioty przetwarzające), np. firmy przyjmujące płatności, Kancelaria prawnicza, firma świadcząca usługi informatyczne, firmy archiwizujące dokumenty. Wyżej wymienione podmioty zostały zobowiązane do zachowania poufności w stosunku do powierzonych im danych osobowych.

IX. Prawa osób, których dane dotyczą:

Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu:

 1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
 4. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

X. Prawo do skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uzna Pan/Pani, że przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia RODO.

XI. Inne informacje 

 1. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.
 2. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej.
Top