Regulaminy

Na tej stronie znajdziesz regulaminy, wnioski i inne ważne dokumenty.

Regulamin korzystania z ODTJ Kalisz           Wniosek o udział w szkoleniu          Regulamin akcji „Bon promocyjny”     Regulamin promocji „Młody Kierowca”

REGULAMIN

korzystania z Ośrodka Doskonalenia Techniki Jazdy w Kaliszu

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki korzystania z Ośrodka Doskonalenia Techniki Jazdy w Kaliszu przy Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Kaliszu   Braci Niemojowskich 3-5 zwanego dalej ODTJ lub Ośrodek.
 2. Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o:
  • Organizatorze – rozumie się przez to Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Kaliszu oraz osoby upoważnione do działania w jego imieniu,
  • Użytkowniku – rozumie się przez to osoby lub podmioty, które na podstawie zawartej z Organizatorem umowy lub porozumienia korzystają z infrastruktury i zaplecza technicznego ODTJ ,
  • Infrastrukturze ODTJ – rozumie się przez to wszelkie części składowe ODTJ oraz elementy jego wyposażenia,
  • Instruktorze – rozumie się przez to osobę upoważnioną do kierowania ruchem pojazdów na terenie ODTJ, a w przypadku jej braku lub nieobecności – kierownika ODTJ lub osobę go zastępującą.
  • Działaniu siły wyższej – rozumie się przez to zdarzenia o charakterze nadzwyczajnym, którym nie można zapobiec i na które Organizator nie ma wpływu, w szczególności działanie sił natury itp.
 3. Na terenie ODTJ mogą przebywać wyłącznie osoby, które na podstawie zawartej z Organizatorem umowy, porozumienia lub poprzez zakup konkretnego szkolenia, a także osoby upoważnione przez Dyrektora są uprawnione do korzystania z infrastruktury i zaplecza technicznego ODTJ. Osoby w wieku do lat 14 mogą przebywać na terenie ODTJ wyłącznie pod nadzorem pełnoletniego opiekuna.
 4. Wszyscy użytkownicy oraz inne osoby, przebywające na terenie ODTJ zobowiązane są do bezwzględnego stosowania się do postanowień niniejszego Regulaminu, wskazówek oraz poleceń Organizatora, kierownika ODTJ, prowadzących zajęcia instruktorów techniki jazdy oraz przestrzegania obowiązków związanych z ruchem pojazdów, pod rygorem wykluczenia z udziału w kursie lub treningu bez prawa ubiegania się zwrotu opłaty za świadczoną usługę.
 5. Przed przystąpieniem do korzystania z infrastruktury ODTJ Użytkownicy oraz pozostałe osoby zobowiązane są zapoznać się z niniejszym Regulaminem oraz potwierdzić akceptację jego postanowień poprzez złożenie podpisu pod oświadczeniem, udostępnionym mu przez
 6. Wszelkie decyzje i zarządzenia Organizatora są ostateczne oraz nie przysługuje od nich środek zaskarżenia.

II. WARUNKI UCZESTNICTWA

 1. Na terenie ODTJ obowiązują przepisy o ruchu drogowego na drogach wewnętrznych i parkingach.
 2. Użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszym regulaminem oraz regulaminem wybranego kursu (szkolenia) i wymogami stawianymi jego uczestnikom.
 3. Warunkiem uczestnictwa w kursie jest rezerwacja miejsca na wybranym kursie (szkoleniu) i terminie oraz wpłata zaliczki w wysokości ustalonej z Organizatorem.
 4. Wpłata zaliczki jest równoznaczna z zawarciem umowy pomiędzy użytkownikiem, a Organizatorem na realizację wybranego kursu (szkolenia) zgodnie z ofertą.
 5. Obowiązkiem osoby kierującej pojazdem jest w szczególności:
  • rozpoczęcie jazdy dopiero po wydaniu przez instruktora ustalonego sygnału,
  • jazda po trasie zaleconej przez instruktora,
  • niezwłoczne zatrzymanie pojazdu po zasygnalizowaniu końca jazdy,
  • zakaz jazdy w kierunku przeciwnym do kierunku ustalonego przez instruktora,
  • zachowanie szczególnej ostrożności oraz zasady ograniczonego zaufania wobec innych osób przebywających na torze.
 6. Osoby korzystające z ODTJ zobowiązane są do:
  • przestrzegania przepisów oraz zasad wynikających z przepisów prawa o ruchu drogowym, w tym zapewnienia należytego stanu technicznego wykorzystywanych pojazdów,
  • natychmiastowego powstrzymania się od dalszej jazdy lub innych działań i bezzwłocznego poinformowania Organizatora lub instruktora, w przypadku powstania jakichkolwiek zagrożeń bezpieczeństwa i zdrowia ludzi lub mienia.

III. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Każda osoba korzystająca z ODTJ lub przebywająca na jego terenie odpowiada za szkody na osobie lub w mieniu wywołane swoim działaniem lub zaniechaniem, w tym za szkody wynikłe z niezastosowania się do zasad korzystania z Ośrodka określonych w niniejszym regulaminie.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z korzystania z infrastruktury ODTJ użytkowników, co do których istnieje uzasadnione podejrzenie, że znajdują się w stanie po spożyciu alkoholu lub pod wpływem substancji odurzających – bez prawa do ubiegania się przez nich zwrotu opłaty za świadczoną usługę. W sytuacjach spornych, Organizator wezwie odpowiednie służby w celu ustalenia powyższych okoliczności.
 3. Organizator nie odpowiada za niedogodności, niewykonanie lub nienależyte wykonanie usługi, jeżeli było ono spowodowane:
  • działaniem lub zaniechaniem użytkownika,
  • działaniem lub zaniechaniem osób trzecich ,
  • działaniem siły wyższej.

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin obowiązuje od dnia 08 sierpnia 2016 roku.
 2. Szczegółowe warunki korzystania z ODTJ będą określone każdorazowo w umowie zawartej pomiędzy Organizatorem, a osobą lub firmą korzystającą z ODTJ lub w innych regulaminach szczegółowych.
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za informacje udzielone przez osoby trzecie, a odbiegające od postanowień niniejszego regulaminu i oferty znajdującej się na stronie internetowej ODTJ oraz inne informacje dotyczące działalności ODTJ w Kaliszu.
 4. Wszelkie spory mogące wynikać w związku z realizacją kursów (szkoleń) strony będą rozwiązywać polubownie, a w razie braku porozumienia organem rozstrzygającym będzie Sąd właściwy dla siedziby Organizatora.

logoodtj

Top